Homepage - Paul Ekman Group

пол

пол • (pol) m inan (genitive по́ла, nominative plural по́лы, genitive plural поло́в) sex , gender же́нского по́ла ― žénskovo póla ― female
WHATS UP?! Im Jake Paul. Im 21, live in Los Angeles, & have a crazy life! Keep up :) The squad "Team 10" & I are always making comedy vids, acting, doing act...
Now including HGTV, Food Network, TLC, Investigation Discovery, and much more.

Joseph Krikorian & Paul Baghdadlian Payts Apsos (Remix)

Paul Allen - Wikipedia

Сливане на гамети — и Полът още биологически пол, физиологически пол е характеристика наспециализирани в производството на един от двата вида полови клетки — мъжки или женски.
При някои организми гаметите не се различават по форма и функцияа при други индивидите не са специализирани в производството на определен вид гамети — при тях и при организмите с няма разделяне на индивидите по пол.
При останалите организми индивидите се разделят на два пола — мъжките произвеждат по-малкия вид гамети, а женските пол по-големия.
При повечето организми полът е генетично определен, най-често чрез разлика в при мъжките и женски индивиди от един вид.
При други, като някои итой се определя от фактори в околната среда в ранната възраст на организма, например температурата или наличието на хранителни вещества.
Принаблюдавана при многоно също и при някои ииндивидите преминават от един пол в друг в хода на живота си.
Степента на специализация на двата пола варира при различните организми.
Докато при някои разликата е само в генерираните гамети, други развиват диференциранаа при трети между двата пола има значителни морфологични разликиотразен в множество.
При животните с по-сложна половата принадлежност може да води до специализация на половете в различни роли при отглеждането на потомството и при други функции.
При хората комплексът от биологични, обществени и психологически страни на пола се нарича социопол.
Основна статия: при читать больше е процес, при който организмите създават потомство, съчетаващо генетични черти на двама родители.
При този процес хромозоми се предават от едно поколение на следващото.
Всяка клетка на потомството съдържа по половината на двамата родители.
Генетичните черти се съдържат в на хромозомите — съчетавайки по една хромозома от всеки родител, се образуват организми, смотрите подробнее двоен комплект хромозоми.
Този двухромозомен етап от развитието на организма се наричаа еднохромозомният етап —.
Диплоидните организми от своя страна могат да образуват чрез хаплоидни клетки гамети.
Мейозата включва и пол напри който участъци от ДНК се разменят между хомоложни хромозоми, така че се образува нова двойка от смесени хромозоми.
В резултат на кросинговъра и процесът на пресъчетаване на единичните комплекти хромозоми при образуването на новия диплоид новият организъм има различна комбинация от генетични черти, в сравнение с всеки от своите родители.
При много организми хаплоидният етап е ограничен само до гаметите, специализирани в пресъчетаване и образуване на нови диплоидни организми, докато при други, катогаметите могат да сесъздавайки многоклетъчни хаплоидни организми.
И в двата случая гаметите могат да бъдат сходни на външен вид, особено като размерили да са развили асиметрия — различия в размера и други характеристики.
В този случай е прието по-големите гамети да се наричат женски, а по-малките — мъжки.
Индивидите, които произвеждат само големи гамети, имат женски пол, а тези, които произвеждат само малки гамети — мъжки пол.
Индивиди, които произвеждат и двата вида гамета, сакато в някои случаи хермафродитите могат да се и да създават собствено потомство, без нажмите для продолжения на друг родител.
При някои видове съществува известна диференциация на гаметите, а при такива, като се наблюдава дори специализация на индивидите — те произвеждат един от два обособени типа гамети, които не се оплождат взаимно.
При се наблюдава сложен жизнен цикъл, включващ процес на — редуване на силно различаващи се помежду си поколения.
Едното поколение диплоидният се размножава безполово чрезкоито могат да бъдат морфологично диференцирани, но не представляват гамети.
Следващото поколение хаплоидният се размножава полово, произвеждайки гамети.
Гаметофитите могат да бъдат — произвеждащи както женски, така и мъжки гамети — или — произвеждащи само един вид гамети.
Спорофитното и гаметофитното поколение могат да имат напълно различна морфология и продължителност на живота.
Така при доминиращо е половото гаметофитно поколение, докато при и доминира безполовото спорофитно поколение.
При тях видимото растение — от треви до големи дървета — е спорофит, а гаметофитите са микроскопични многоклетъчни организми, които прекарват значителна част от живота си вградени в тъканта на спорофита.
Това е особено характерно за семенните растения, при които женските гаметофити зависят за храненето си нажмите для продолжения от спорофита.
Макар двудомните растения често да се описват като мъжки и женски, в строг смисъл те нямат пол, тъй като се размножават безполово.
Можете да помогнете на Уикипедия като го.
Животът еволюира от прости към по-усложнени форми, като същият процес протича и при механизмите на размножаването.
Първоначално то е процес на пол, при който новите индивиди съдържат същата генетична информация, както и първоначалния родителски индивид.
Този начин на размножаване се нарича и той продължава да се използва от множество видове, особеноно не е необичаен и за многоклетъчни организми, включително и такива, които имат възможност за полово размножаване.
При половото размножаване генетичният материал на потомството идва от два различни индивида.
Тъй като половото размножаване се развива чрез продължителна еволюция, съществуват и междинни форми.
Така се размножават безполово, но преминават през процес, при който част от генетичния материал на индивид донор се прехвърля към друг индивид.
Половото размножаване вероятно първоначално преди един милиард години при първични едноклетъчни организми, чиито клетки имат обособено и.
Причината за еволюцията на половото размножаване и причините за неговото оцеляване до наши дни са предмет на спорове.
Според една от преобладаващите теории то създава вариации при потомството и така способства за разпространението на полезни изменения, за изчезването на неблагоприятни промени и за коригирането на появили се генетични дефекти.
Сравнително скоро след появата на половото размножаване при ранните еукариоти или техни прокариотни предшественици възниква и системата за чрез специализация на.
ZW хромозомите при птиците и XY хромозомите при бозайниците нямат общи гени, като при сравнение между кокошките и хората, Z хромозомата изглежда сходна на човешката хромозома 9, а не на X или Y, което показва, че ZW и XY детерминирането нямат общ произход, но свързаните с пола хромозоми произлизат от на на птиците и бозайниците.
В същото време някои изследвания търсят връзка между Z хромозомата при кокошките и X хромозомата прикоето би свързало двете системи за детерминиране на пола.
Обикновено преди безполово деление, клетката дублира своята генетична информация, след което се разделя на две, като този процес се нарича.
При половото размножаване има специален вид клетки, които се делят без предварително дублиране на генетичния материал в процес, наричан.
Получените клетки се наричат и съдържат само половината от генетичния материал на родителските клетки.
Тези клетки са подготвени за полово размножаване на организъма.
Полът е свързан с адаптациите, позволяващи полово размножаване, и еволюира успоредно с размножителната система, тръгвайки от сходни гамети и развивайки се в системи, които имат различни типове гамети, като тези с големи женски гамети например, и малки мъжки гамети например.
Теоретично половото размножаване би могло да се осъществява и с повече от два типа гамети, но трети тип гамети не се наблюдава при никои многоклетъчни растения или животни.
При тези видове специализацията на индивидите в полове се проявява чрез наличието на един от два вида различни полови системи, свързани с образуването на мъжки или женски полови клетки.
Индивидите от различен пол, осъществяващи полов контакт и размножаване, се състезават кой да положи по-малко грижи за потомството, без да се намалеят съществено шансовете му за оцеляване.
Тези състезания вътре във вида пораждат различни еволюционни стратегии и са причина за възникването на.
При тази система женските индивиди имат две еднакви полови XXдокато при мъжките те са две различни XY.
Някои видове в това число човекът имат гена носен от Y хромозомата, който детерминира развитието на мъжки пол; при други като присъствието на две X хромозоми детерминира развитието на женски пол.
Половите хромозоми X и Y се различават както по форма така и по размер за разлика от и се наричат алозоми.
С 0 се обозначава тази липса на Y хромозома.
Тази система се открива при редица като .
Интересен е случайят прикъдето мъжките имат една полова хромозома X0 ; докато при две XX индивидите са.
Рядко и при бозайниците се среща липса на Y хромозома.
Такъв представител е бодливото плъхче амами японскикато механизмът на половото детерминиране не е все още установен.
Тази система е подобна на XY системата, но тук женските индивиди имат две различни полови хромозоми ZWдокато при мъжките те са еднакви ZZ.
При кокошките е установено, че ключова роля изпълнява генът.
Неоплодените яйца се развиват в мъжки индивиди.
Така когато царицата се кръстоса с търтей, нейните дъщери споделят ¾ пол нейния генетичен материал, а не ½ както при XY и ZW системите.
При някои представители на като и някои полът се определя от температурата на инкубация на яйцето.
Мъжките се развиват при по-ниска температура на инкубиране от женските, като критичната разлика в температурата може да е само 1 — 2 °C.
При някои се наблюдава смяна на пола, зрелите индивиди първоначално са мъжки, сле което се трансформират в женски.
При тропичната доминантният мъжки в групата става женска докато другите запазват пола си.
При морския червейларвата се развива в мъжки индивид ако има физически контакт с женската и в женска ако съзрее свободно на морското дъно.
Половите белези зависят както от X и Y хромозомите, така и от конкурентното действие на гени, които са общи за двата пола.
При много животни мъжките и женските екземпляри се различават по размер и външно устройство, като тези различия се означават като.
Половият диморфизъм, често се асоциира с — конкуренцията на индивиди от един пол за чифтосване с противоположния.
Така например, рогата при мъжките елени се използват за битки в отблъскване на съперници при борбата за женска.
В повечето случаи мъжките индивиди са с по-голям размер.
При бозайниците с откроен полов диморфизъм, често се смотрите подробнее и селекция на определени мъжки индивиди.
При другите животни, като например насекомите и рибите, обикновено женските са с по-големи размери.
Това се обяснява с преимуществото пол производството на яйца, което изисква извиняюсь, питьевые йогурты польза или вред мне по-големи хранителни ресурси от производството на мъжки полови клетки и съответно по-големите женски биха имали възможност за продукция на повече яйца.
В много редки случаи разликите между половете са значителни, като мъжките паразитират по женската и са със значително по-малки размери.
При птиците мъжките екземпляри са с богато на цветове оперение и имат редица приспособления за привличане на женската.
Такива например са перата на мъжките.
Обикновено яркото и открояващо се оперение е значително неудобство за оцеляване, но се счита, че индивидите с открояващ се външен вид са предпочитан партньор, именно защото са успели да оцелеят.
Половите различия при хората са най-вече в по-големите размери и значителното окосмяване при мъжете и наличието на гърди и широк ханш при жените.
Is fecundity the ultimate cause of female-biased size dimorphism in a dragon lizard?.
National Institutes of Health, 2002a.
National Institutes of Health, 2002b.
National Institutes of Health, 2002c.
Living at Micro Scale.
Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 2009.
Pearson Prentice Hall, 2005.
Nature, 22 November 1999.
In the platypus a meiotic chain of ten sex chromosomes shares genes with the bird Z and mammal X chromosomes.
An X-linked gene with a degenerate Y-linked homologue in a dioecious plant.
Sex determination in multicellular organisms and protistan mating types.
University of Texas, 1996.
Why are There Only Two Sexes?.
Evolution of sex chromosomes in insects.
Power, Sex, Suicide: Mitochondria and the Meaning of Life.
Oxford University Press, 2005.
Посетен на March 23, 2018.
WH Freeman and Co, 2000.
Посетен на March 23, 2018.
A new look at the evolution of avian sex chromosomes.
Advances in Chromosomal Studies of Gastropod Molluscs.
Sex determination in mammals--before and after the evolution of SRY. пол пол

Homepage | MSP Airport:

-Ану убрал свои лапы от моих шаров!!!/ Пол: Секретный материальчик/самые смешные моменты пол

Paul Allen - Wikipedia

пол пол пол Полът (още биологически пол, физиологически пол) е характеристика на организмите, специализирани в производството на един от двата вида гамети (полови клетки) – мъжки или женски. пол

Jake Paul - YouTube

This site offers factual information and viewpoints that might be useful in arriving at an understanding of the events of our time. We believe that the information comes from reliable sources, but cannot guarantee the information to be free of mistakes and incorrect interpretations.
Фильм отличный, каждый раз как пересматриваю не перестаю смеяться, очень понравился Пол и его образ в целом, даже майка с ним есть. Фильм на 11/10. Мне очень понравился.
Paul Gardner Allen (January 21, 1953 – October 15, 2018) was an American business magnate, investor, researcher, humanitarian, and philanthropist.He co-founded Microsoft alongside Bill Gates in 1975, which helped spark the microcomputer revolution and later became the world's largest PC software company. пол пол

Пол – Уикипедия: 28 комментариев

  1. Приятно, сидя на работе. Отвлечься, от этой надоевшей работы. Расслабиться, и читать написанную тут информацию :)

  2. Да, я все посмотрел. С одной стороны все красиво, с другой все плохо в связи с последними событиями.

  3. Прошу прощения, что вмешался... Мне знакома эта ситуация. Пишите здесь или в PM.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

“Peter, Paul and Mary are folk singers.” So stated the liner notes to the group’s self-titled 1962 debut album. Today, this declaration seems redundant, because the term “folk music” has come to be virtually interchangeable with the group name, but when the words were written, they were meant less as a stylistic distinction than as a mission statement.